Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
 1. számú melléklet

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelőre vonatkozó jogszabály által előírt bevallási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb munkáltatói kötelezettségek teljesítése adatkezeléshez

munkáltató: Gege Hungary Kft.ADATKEZELŐ NEVE:

Gege Hungary Kft.

SZÉKHELYE:

2800 Tatabánya, Galagonya utca 18.

KÉPVISELŐJE:

Szabó Gábor ügyvezető

TELEFON/ TELEFAX:

+36 20 5555 266

HONLAP

www.gege.hu

E-MAIL:

info@gege.hu(1) A kezelhető személyes adatok köre: Az adatkezelési szabályzat  III.2. (1). pontban megjelölt adatcsoport, illetve az Adatkezelő az  Art. 50.§ alapján az alábbi személyes adatait kezelheti a természetes személynek:

 • nevet, előző nevet és a titulust is, 
 • nemét, 
 • állampolgárságát,  
 • személy adóazonosító jelét, 
 • társadalombiztosítási azonosító jelét 
 • a biztosításban töltött idő tartamát, 
 • az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, 
 • nyugdíjas státuszát, 
 • a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességéről

 

az Szja tv. 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

 • a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító jelét,
 • az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek - ideértve a magzatot is - a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e,
 • a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét,

 

az Szja. tv. 29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

 • a házastárs nevét, adóazonosító jelét,
 • a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntést

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés céljából, a törvény által előírt kötelező és statisztikai adatszolgáltatások, munkaviszonyra vonatkozó egyéb hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások vezetése, gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő juttatások megállapítása és bejelentések, az információbiztonság érdekében a szabályzatokban előírt nyomtatványok használata, a számviteli és adózási jogszabályoknak való megfelelés érdekében a jogszabályokban illetve az erről szóló szabályzatban előírt elszámoláshoz kapcsolódó formanyomtatványok alkalmazása, stb.

 

(3) Az érintettek köre: munkavállalók

 

(4) Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása

 

(5) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése 

 

(6) A személyes adatok megismerésére jogosult: a munkáltató vezetője

 

(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: 

 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnéséig, igényérvényesítés jogalapon pedig az azt követő 5. év végéig, illetve jogszabályi kötelezettség alapján az alább megjelölt ideig:

 • Az Art. iratok őrzésére vonatkozó szabályainak figyelembevételével az adó megállapításához való jog elévüléséig.

Alapbizonylatok esetében az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, az alábbiak szerint:

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.

 • Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok (főkönyvi kartonok, részletező nyilvántartások stb.) esetében legalább 8 évig.
 • Az üzleti évről készült beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat, leltár, értékelés esetében a 10 évig.
 • A társadalombiztosítási és nyugdíjigények érvényesítéséhez szükséges munkavállalói személyes adatokat 50 évig.

 

(8) Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: számítógépen és papír alapon az Adatkezelő 2800 Galagonya utca 18. szám alatt található székhelyén lévő irattárában és szerverén.

 

(9) A személyes adatok az Adatkezelő könyvelését végző könyvelő (Szalai-Czettish Renáta, 2800 TB Bódishegyi út 4.), mint Adatfeldolgozó részére kerülhetnek továbbításra.

 

(10) A foglalkoztatottak személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól szóló további részletes tájékoztatót az adatkezelő adatkezelési szabályzatának 7. számú melléklete tartalmazza.TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

További információkat tartalmazó Adatkezelési Tájékoztató (Szabályzat) az Adatkezelő honlapján és székhelyén érhető el.Honlap készítés